Jesteś na: Strona główna / Dla Zwiedzających / Regulaminy

Regulaminy

Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie

 1. Posiadanie biletu wstępu do Muzeum Zamkowego w Pszczynie, zwanego dalej Muzeum, uprawnia do zwiedzania.
 2. Zakupienie biletu wstępu lub pobranie biletu bezpłatnego oznacza, iż zwiedzający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminach obowiązujących w Muzeum.
 3. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 4. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem).
 5. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
 6. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być czasowo zmieniona.
 7. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone poprzez System Rezerwacji na stronie rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
 8. Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wstępu do Muzeum grup niezgłoszonych przybyłych do Muzeum po godzinach otwarcia kasy.
 9. Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie uprawnieni przewodnicy, na podstawie ważnego certyfikatu wystawionego przez Muzeum.
 10. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby: nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 11. Osoba pełniąca dyżur koordynacyjny w danym dniu jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg zwiedzania.
 12. Dyżurny koordynator podejmuje decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji mając prawo do:
 • zmiany trasy zwiedzania,
 • zamknięcia części ekspozycji, a w przypadkach szczególnych, po uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum, do zamknięcia Muzeum,
 • podjęcia decyzji, co do usunięcia z ekspozycji osób nieprzestrzegających Regulaminu Zwiedzania,
 • powiadomienia odpowiednich służb w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • innych działań mających na celu zachowanie porządku na ekspozycji i przestrzegania obowiązujących w Muzeum  Regulaminów.
 1. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w garderobie Muzeum dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych i innych przedmiotów utrudniających swobodne zwiedzanie ekspozycji.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do garderoby, a także za przedmioty pozostawione na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone do przechowywania rzeczy.
 3. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających oraz palenie tytoniu.
 4. W Muzeum zwiedzający powinni zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu eksponatów, w szczególności:
 • nie dotykać eksponatów,
 • nie wchodzić za sznury,
 • nie siadać na zabytkowych meblach,
 • nie ślizgać się po posadzkach.
 1. W Muzeum obowiązuje obuwie ochronne. Wchodzenie na ekspozycję w butach na szpilkach jest niedozwolone.
 2. Na teren ekspozycji zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów serwisowych osób niepełnosprawnych.
 3. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła oraz dodatkowych elementów stabilizujących obraz nagrywania, takich jak statyw, monopad, selfiestick, flycam itp. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.
 4. Podczas zwiedzania nie należy używać telefonów komórkowych.
 5. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień pracownicy oraz ochrona Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań, takich jak upomnienie lub zwrócenie uwagi osobom naruszającym przyjęte normy i zasady, a w przypadku niepodporządkowania się im, mają prawo wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać odpowiednie służby w celu podjęcia interwencji.

 

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 2. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 4. Posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305)
 5. Dzieci do lat 7

Wykaz osób uprawnionych do ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługującej za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywającym studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 2. Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 3. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 4. Osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 5. Kombatanci
 6. Dziennikarze
 7. Przewodnicy turystyczni
 8. Członkowie rodzin wielodzietnych, których uprawnienia zostały potwierdzone poprzez wydanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)
 9. Działacze opozycji antykomunistycznej
 10. Osoby represjonowane z powodów politycznych
 11. Osoby mające co najmniej 60 lat lub więcej są uprawnione do otrzymania dodatkowego biletu na jedną, wybraną wystawę stałą lub czasową prezentowaną aktualnie w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, pod warunkiem wykupienia biletu wstępu na wystawę „Wnętrza XIX-XX wieczne”, zgodnie z zapisami Śląskiej Karty Seniora

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 1. Legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
 2. Legitymacje emeryta – rencisty
 3. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
 4. Legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3, 6 i 7 oraz § 2 pkt 2
 5. Legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 2 pkt 1
 6. Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
 7. Legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
 8. Karta Polaka
 9. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)
 10. Dokumenty potwierdzające wiek
 11. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
 12. Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dni bezpłatne:

 1. Dniem bezpłatnym od 1 kwietnia do 31 października jest poniedziałek, a od 1 listopada do 31 marca wtorek; są to dni bez rezerwacji
 2. Zwiedzanie wyłącznie dla turystów indywidualnych bez przewodnika
 3. Dzienna liczba biletów ograniczona (kasa wydaje 10 biletów co 10 minut)
 4. Czynne są następujące ekspozycje:
 • Apartament cesarza Wilhelma II
 • Komnaty I piętra za wyjątkiem Apartamentu Pana Domu i Salonu ks. Daisy

Regulamin rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem

 1. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, które nie mogą przekroczyć 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)
 2. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl lub telefonicznie, z tym że w tym przypadku pobierana jest opłata rezerwacyjna w kwocie 10 zł brutto płatna łącznie z wykonaną usługą.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
  a) on-line za pośrednictwem serwisu internetowego Muzeum na stronie www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl – poprzez zalogowanie się na swoim koncie i anulowanie rezerwacji,
  b) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl,
  c) bądź faksem – przesyłając rezygnację pod nr 32 449 03 33.
 5. Rezerwacji zwiedzania można dokonywać w terminie 1 roku przed planowanym terminem zwiedzania. Natomiast w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania rezerwacji można dokonać tylko drogą telefoniczną pod numerem: (32) 210 30 37 - w tym przypadku pobierana jest opłata w kwocie 10 zł brutto.
 6. Rezerwacja terminu zwiedzania drogą elektroniczną (przez system on-line) jest bezpłatna.
 7. Zamiana terminów zwiedzania ekspozycji Muzeum zarezerwowanych w systemie on-line wymaga zgody Muzeum.